SYNONIMY SŁOWAprzekazać


odmiany: przekazać, nieprzekazana, nieprzekazaną, nieprzekazane, nieprzekazanego, nieprzekazanej, nieprzekazanemu, nieprzekazani, nieprzekazania, nieprzekazaniach, nieprzekazaniami, nieprzekazanie, nieprzekazaniem, nieprzekazaniom, nieprzekazaniu, nieprzekazany, nieprzekazanych, nieprzekazanym, nieprzekazanymi, nieprzekazań, przekazali, przekazaliby, przekazalibyście, przekazalibyśmy, przekazaliście, przekazaliśmy, przekazał, przekazała, przekazałaby, przekazałabym, przekazałabyś, przekazałam, przekazałaś, przekazałby, przekazałbym, przekazałbyś, przekazałem, przekazałeś, przekazało, przekazałoby, przekazały, przekazałyby, przekazałybyście, przekazałybyśmy, przekazałyście, przekazałyśmy, przekazana, przekazaną, przekazane, przekazanego, przekazanej, przekazanemu, przekazani, przekazania, przekazaniach, przekazaniami, przekazanie, przekazaniem, przekazaniom, przekazaniu, przekazano, przekazany, przekazanych, przekazanym, przekazanymi, przekazań, przekazawszy, przekaż, przekażą, przekażcie, przekażcież, przekaże, przekażecie, przekażemy, przekażesz, przekażę, przekażmy, przekażmyż, przekażże

01darowaćdaćoddaćofiarowaćpodarowaćprzekazaćsprezentować
02dostarczyćpodaćprzekazaćwręczyćzwrócić
03przekazaćwydać
04posłaćprzekazać
05przekazaćprzenieść
06przekazaćprzesłaćwysłać
07przekazaćprzeznaczyćwyciągnąćwydatkowaćwydobyćwygrzebaćwyiskaćwyjąćwysupłaćwyszperaćwyłożyćzagwarantować
08przekazaćscedowaćsprzedaćzbyć
09przekazaćzdać
10doręczyćprzekazaćufundowaćzłożyć na ręce
11nie szczędzićobdarzaćoddawaćprzebaczyćprzekazaćprzekazywaćrobić prezentszafowaćwybaczyć
12donieśćprzekazaćprzynieśćudzielićuzupełnićzaopatrzyćzapewnić
13nadesłaćprzekazać
14oferowaćpoświęcićprzekazać
15kopsnąćprzekazaćprzybliżyćudostępnićzaoferować
16poinformowaćpowołać sięprzekazaćprzytoczyćprzywołaćwyliczyćwymienićwyszczególnićzacytowaćzakomunikować
17polecićprzekazaćrozkazaćwyekspediowaćwyprawić
18powierzyćprzekazaćzaufaćzlecićzwierzyć się
19powtórzyćprzekazaćrozgłosićwyrazić
20przekazaćużyczyć
21namaścićprzekazać
22przekazaćwpłacić
23dokonać transmisjinadaćprzekazać
24przekazaćprzesadzićprzestawićprzesunąćprzetransferowaćprzetransportowaćprzewieźć
25przekazaćskierowaćwystosowaćzwrócić się
26odłożyćokreślićprzekazaćprzyznać
27bachnąćcisnąćpowalićprzekazaćprzerzucićrzucićściąć
28przekazaćzałożyć
29powiedzieć wszystkoprzekazaćwyczerpać
30przekazaćprzydzielićwydzielić
31przekazaćprzeznaczaćwykładać
32odgrzebaćodkopaćprzekazaćwykopaćwyłuskać
33przekazaćwywołać
34objaśnićprzedstawićprzedłożyćprzekazaćwyeksplikowaćwyjaśnićwyklarowaćwytłumaczyćwyłuszczyćzaprezentowaćzreferować
35natknąć sięnatrafićodkryćodnaleźćodszukaćprzekazaćwynaleźćwyszukaćwytrzasnąćznaleźć
Masz zastrzeżenia? Zgłoś nadużycie.

OSTATNIO WYSZUKIWANE SYNONIMY

ALFABETYCZNY SŁOWNIK SYNONIMÓW JĘZYKA POLSKIEGO

abcdefghijklmnoprstuwyz